Forretningsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle tjenesterydelser samt alle produkter leveret af TS TECH ApS ("TS TECH").
 


Priser

Alle priser er angivet i DKK eller EUR samt eksklusiv moms. Køber accepterer ændringer i pris som følge af skatter, kursændringer, råvareprisændringer og lignende i perioden mellem tilbuds- og betalingsdato.
 


Betaling

Betaling foretages i henhold til betalingsbetingelserne, som er angivet på fakturaen.

Efter forfaldsdag pålægges 2 procent rente pr. påbegyndt måned.

TS TECH kan forlange sikkerhedsstillelse for købesummen, såfremt TS TECH vurderer, at kundens betalingsevne er forringet i tiden mellem tilbuddets afgivelse og ydelsens aflæggelse.
 


Milijøtillæg

TS TECH ApS samler alle gebyrer i et tillæg under betegnelsen milijøtillæg.

Tillæget dækker over følgende:
 • Distributionstillæg
 • Ekspeditionsgebyr
 • Emballageafgift
 • Energiafgifter
 • Faktureringsgebyr
 • Miljøafgifter
 • Miljøgebyr
 • Miljøregistrering
 • Olieafgift
 • Oprettelsesgebyr
 • Portostigninger
 • Statsafgifter
 • Transportafgift
 • Tillæg for byttepalle
 


Ejendomsforbehold

Det solgte forbliver TS TECHs ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.
 


Levering

Medmindre andet er aftalt, skal udstyr til reparation afhentes af kunden på vores adresse.

Forsendelser leveres franco på kundens adresse i Danmark.

Fragtomkostninger debiteres køber ved fakturering.
 


Leveringstid og forsinkelser

TS TECH kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse som følge af manglende leverancer fra underleverandører, vareknaphed, sygdom m.v. I dette tilfælde forlænges leveringstiden i det omfang det skønnes rimeligt.

TS TECH hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos kunden som følge af forsinkelse.
 


Ansvar for mangler

Kunden har pligt til ved levering straks at undersøge leverede produkter for fejl og mangler.

Kunden har ret til at reklamere over materiel der er mangelfuldt på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling i indtil 12 måneder fra ibrugtagningsdato.

Ved drift i 24 timers cyklus reduceres tidsrummet til 6 måneder.

TS TECH hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos køber eller tredjemand som følge af fejl ved det solgte.

Ved delleveringer eller delreparationer er det kun den reparerede komponent som dækkes af reklamationsretten.

Sælger er berettiget til at foretage afhjælpning af eventuelle mangler inden for rimelig tid, og såfremt afhjælpning ikke kan foretages, forbeholder TS TECH sig ret til at tilbyde forholdsmæssigt afslag, uden at køber kan gøre yderligere krav gældende.
 


Reklamationer

Reklamationer vedrørende mangelfuldt materiel skal foretages skriftligt. Undlades dette fraskrives retten til afhjælpning.
 


Produktansvar

TS TECH hæfter kun for defekter i det omfang ufravigelige lovbestemmelser fastlægger dette.

Kunden skal holde TS TECH skadesløs i den udstrækning TS TECH pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som TS TECH efter dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig overfor.

TS TECH er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet
 • på fast ejendom eller løsøre som indtræder mens materiellet er i kundens besiddelse,
 • på produkter der er fremstillet af kunden, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

TS TECH hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab indtrådt hos kunden som følge af defekter ved det solgte.

Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

Kunden er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og lovvalg som TS TECH.

Varer tages kun retur efter skriftlig aftale.
 


Force majeure

TS TECH hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, eksport/importforbud, beslaglæggelse, vareknaphed og lignende.

TS TECH skal i sådanne tilfælde underrette kunden skriftligt om disse forhold.
 


Tvister og lovvalg

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne som ikke kan afgøres ved forhandling, afgøres efter dansk ret, og med retten i Esbjerg som værneting.


Rekvirer et uforpligtende tilbud


Navn:

Telefon:

Adresse:

E-mail:

Postnummer:
Esbjerg

Land:Ønsket tidspunkt for udførelse af opgaven:Beskrivelse af opgaven:
Rekvirer tilbud
Forsiden
Vi tilbyder
Referencer
Om os
Kontakt os
Dansk
Luk Information om cookies

Dette websted anvender cookies til blandt andet at give dig en bedre brugeroplevelse.

Ved din fortsatte brug af webstedet, accepterer du vores brug af cookies.

Se mere om vores brug af cookies