TS TECH FORRETNINGSVILKÅR

Salgs- & leveringsbetingelser

 1. Anvendelse

Vores salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle leverancer, reparationsarbejde og salg, med mindre andet er skriftlig aftalt mellem
TS TECH AS og kunden.

 1. Tilbud

Alle tilbud afgivet af TS TECH AS er gyldige fra tilbuddets dato og 1 måned frem, med mindre andet er angivet på tilbuddet.

 1. Priser

Alle priser opgives i DKK/Euro excl. moms , og køber må acceptere ændringer i pris som følge af skatter og afgifter, kursændringer, råvareprisændringer og lignende i perioden mellem tilbud- og betalingsdato.

Alle vores priser tillægges et gebyr, som TS TECH AS har valgt at betegne miljøtillæg. Miljøtillægget beregnes som 1 % af den totale faktura pris, dog minimum 50kr. Tillægget dækker over følgende: Miljøafgifter og gebyrer opkrævet af leverandører til TS TECH AS.

Emballage-, energi-, stats-, olie- og transportafgifter. Tillæg for byttepaller, samt ekspeditions- og oprettelsesgebyrer samt porto udgifter i forbindelse med fakturering.

 1. Levering

Alle produkter indleveret til reparation, afhentes af køber hos TS TECH AS, med mindre andet er aftalt mellem TS TECH AS og køber.

Alle omkostninger i forbindelse med afsendelse af varer til køber, vil blive pålagt køber i forbindelse med fakturering, med mindre andet er aftalt mellem TS TECH AS og køber.

Ændres den aftalte leveringstid på foranledning af køber efter aftalens indgåelse, forbeholder sælger sig ret til prisændringer.

 1. Betaling

Med mindre andet er aftalt mellem TS TECH AS og kunden, så forfalder betaling indenfor 7 dage fra faktureringsdatoen. Betalingsbetingelserne vil altid fremgå af fakturaen.

Hvis kunden ikke overholder de angivne betalingsbetingelser, så forbeholder TS TECH AS sig ret til at opkræve 2 % af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned, samt tilskrive kunden et påmindelses gebyr på kr. 100.

I tilfælde af at kunden stadig ikke betaler efter modtagelse af betalingspåmindelse, vil TS TECH AS kunne sende 1. rykker indeholdende 10 dages betalingsvarsel, hvorefter sagen vil kunne overgå til inddrivelse hos retslig instans.

TS TECH AS, vil altid kunne forlange en sikkerhedsstillelse for købesummen, hvis dette anses som nødvendigt, og ved større projekter vil TS TECH AS have ret til forudbetaling, fordelt efter følgende:

20 % ved ordre afgivelse

50 % efter 40 dage

30 % efter arbejdet er udført og godkendt af køber

 1. Ejendomsforbehold

De solgte varer forbliver TS TECH AS’ ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

 1. Leveringtid/forsinkelser

TS TECH AS er ikke ansvarlig for forsinkelser, som skyldes manglende leverancer fra underleverandører, knaphed på vare, sygdom osv. I tilfælde af dette, forlænges leveringstiden i det omfang, det skønnes rimeligt.

TS TECH AS hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos køber som følge af forsinkelse.

 1. Ansvar for mangler

Ved modtagelse af varer, har køber pligt til at undersøge de købte varer for fejl og mangler og umiddelbart herefter gøre TS TECH AS opmærksom på dette, dog senest efter 8 dage.

Køber har ret til at reklamere over materiel der er mangelfuldt på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling i indtil 12 måneder fra anskaffelsesdato, dog reduceres dette til 6 måneder i fald der ved drift køres i 24 timers cyklus.

Sælger hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos køber eller tredjemand som følge af fejl ved det solgte.

Ved delleveringer/delreparationer er det kun den leverede/reparerede komponent som dækkes af reklamationsretten.

TS TECH AS er berettiget til at foretage afhjælpning af evt. mangler inder for rimelig tid, og såfremt afhjælpning ikke kan foretages, forbeholder TS TECH AS sig ret til at tilbyde forholdsmæssig afslag uden, at køber kan gøre yderligere krav gældende.

 1. Reklamationer og returnering:

Reklamationer vedr. mangelfuldt materiel skal foretages skriftligt. Undlades dette fraskrives retten til afhjælpning beskrevet i afsnit 8.

Returnering af varer kan kun ske efter skriftlig aftale mellem Køber og
TS TECH AS, og vil kunne påligges et returneringsgebyr.

 1. Produktansvar:

TS TECH AS hæfter kun for defekter i det omfang ufravigelige lovbestemmelser fastlægger dette.

TS TECH AS produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt i TS TECH AS

ansvarsforsikring inkl. Renter og omkostninger pr. skade.

Køber skal holde TS TECH AS skadesløs i den udstrækning TS TECH AS pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som
TS TECH AS efter dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig overfor.

TS TECH AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:

 1. a) På fast ejendom eller løsøre som indtræder mens materiellet er i købers besiddelse.
 2. b) På produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

TS TECH AS hæfter ikke for driftstab, eller andre økonomiske tab, indtrådt hos køber som følge af defekter ved det solgte.

Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod køber, så skal køber straks underrettes TS TECH AS om dette.

Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og lovvalg som TS TECH AS.

 1. Ansvarsfrihed/Force majeure:

TS TECH AS hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, eksport/importforbud, beslaglæggelse, vareknaphed og lignende, dog skal TS TECH AS skriftligt underrette køber om disse forhold.

 1. Tvister/Lovvalg:

International købelov nr. 733 af 7. december 1988 skal ikke være gældende mellem parterne.

Lovvalget er Dansk ret. Betingelserne går i den forbindelse forud for de deklaratoriske bestemmelser i dansk lovgivning, herunder men ikke begrænset til den danske købelov.

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved de ordinære danske domstole, med Retten i Esbjerg som valgt værneting i første retsinstans.

Persondatapolitik for salg

 1. Behandling af personoplysninger

De personoplysninger TS Tech modtager i forbindelse med henvendelser til TS Tech, bliver alene anvendt til identificering, for at kunne besvare henvendelser. Anvendelse af oplysningerne er endvidere nødvendig for at kunne indgå og opfylde aftaler.

Oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål.

Personoplysningerne indsamles og opbevares af TS Tech. TS Tech behandler personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 1. Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

Oplysningerne videregives til vores samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt for at behandle henvendelser, og herunder indgå og opfylde aftaler.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser).

 1. Opbevaring af personoplysninger

TS Tech opbevarer personoplysninger hos leverandører indenfor EU/EØS.

Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. TS Tech kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 1. Periode for opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 5 år herefter.

 1. Rettigheder

I forbindelse med TS Tech’s behandling af personoplysninger, har den registrerede følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger TS Tech behandler om den registrerede. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter henvendelse
 • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
 • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
 • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
 • Ret til at få flyttet personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

Persondatapolitik for rekruttering

  1. Behandling af personoplysninger

  De personoplysninger TS Tech modtager i forbindelse med en jobansøgning til TS Tech, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces og i forbindelse med en eventuel ansættelse.

  Oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål.

  Personoplysningerne indsamles og opbevares af TS Tech. TS Tech behandler personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

  1. Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

  I tilfælde af, at der benyttes eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

  Oplysningerne overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

  Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser).

  1. Indhentning af referencer

  Da TS Tech har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i TS Tech, kan der indhentes referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra nuværende arbejdsgiver uden samtykke.

  1. Indhentning af offentligt tilgængelige oplysninger

  TS Tech har mulighed for at indhente yderligere oplysninger i det omfang de er offentligt tilgængelige. TS Tech har en berettiget interesse i at foretage baggrundstjek af ansøgere, herunder ved at søge offentligt tilgængelige oplysninger via Google, LinkedIn, Facebook, Twitter etc. – og det kan derfor ske uden forudgående samtykke.

  1. Følsomme oplysninger

  TS Tech indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden udtrykkelig samtykke. I forbindelse med ansøgning opfordres man til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for mulighederne for at udføre det job, man søger.

  1. Opbevaring af personoplysninger

  TS Tech opbevarer oplysninger om jobansøgere hos leverandører indenfor EU/EØS.

  Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. TS Tech kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

  1. Periode for opbevaring af personoplysninger

  TS Tech opbevarer ansøgning og andre oplysninger indtil TS Tech har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil TS Tech har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Ved ansættelse i TS Tech, vil ansøgning blive opbevaret i løbet af ansættelsesforholdet og 5 år efter ophøret af ansættelsesforholdet.

  1. Rettigheder

  I forbindelse med TS Tech’s behandling af personoplysninger, har den registrerede følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger TS Tech behandler om den registrerede. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at få flyttet personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

SENESTE NYHEDER

JULI 16, 2018

TS Tech køber Hanstholm...

TS Tech køber Hanstholm Elektronik og bliver derved en af landet største, når det...

MARTS 8, 2018

SKRÆDDERSYET TRÆNINGSENHED...

TS Tech har for nyligt leveret et specialprojekt til Falck Safety Service. En...

MARTS 5, 2018

STORT MOBILISERINGSPROJEKT...

I marts og april 2017 arbejdede vi på et af de større mobiliserings projekter vi har...

INFORMATION

(+45) 23 82 46 00
mail@tstech.dk
H E Bluhmesvej 45
6700 Esbjerg
CVR: 33362420

FØLG OS

Følg med i hvad vi har gang i på de sociale medier.

INFORMATION

(+45) 23 82 46 00
mail@tstech.dk
H E Bluhmesvej 45
6700 Esbjerg
CVR: 33362420

FØLG OS

Følg med i hvad vi har gang i på de sociale medier.