Kontakt os 24/7Kontakt os 24/7
Vindikon Energi Industri Cert Safe Kommunikation Marine

Forretningsvilkår

Salgs- & leveringsbetingelser

Forretningsvilkår

Salgs- & leveringsbetingelser

Sidsel Laursen

CFO

(+45) 52 19 64 41
sl@tstech.dk

Salgs- & leveringsbetingelser

1. Anvendelse
Vores salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle leverancer, reparationsarbejde og salg, med mindre andet er skriftlig aftalt mellem TS TECH AS og kunden.

2. Tilbud
Alle tilbud afgivet af TS TECH AS er gyldige fra tilbuddets dato og 1 måned frem, med mindre andet er angivet på tilbuddet.

3. Priser
Alle priser opgives i DKK/Euro excl. moms, og køber må acceptere ændringer i pris som følge af skatter og afgifter, kursændringer, råvareprisændringer og lignende i perioden mellem tilbud- og betalingsdato.

Alle vores priser tillægges et gebyr, som TS TECH AS har valgt at betegne miljøtillæg. Miljøtillægget beregnes som 1 % af den totale faktura pris, dog minimum 50kr. Tillægget dækker over følgende: Miljøafgifter og gebyrer opkrævet af leverandører til TS TECH AS. Herudover opkræves et tillæg på 2,5 % af timelønnen. Dette tillæg dækker over følgende: Diverse forbrugsmaterialer.

Emballage-, energi-, stats-, olie- og transportafgifter. Tillæg for byttepaller, samt ekspeditions- og oprettelsesgebyrer samt porto udgifter i forbindelse med fakturering.

4. Levering
Alle produkter indleveret til reparation, afhentes af køber hos TS TECH AS, med mindre andet er aftalt mellem TS TECH AS og køber.

Alle omkostninger i forbindelse med afsendelse af varer til køber, vil blive pålagt køber i forbindelse med fakturering, med mindre andet er aftalt mellem TS TECH AS og køber.

Ændres den aftalte leveringstid på foranledning af køber efter aftalens indgåelse, forbeholder sælger sig ret til prisændringer.

5. Betaling
Med mindre andet er aftalt mellem TS TECH AS og kunden, så forfalder betaling indenfor 7 dage fra faktureringsdatoen. Betalingsbetingelserne vil altid fremgå af fakturaen.

Hvis kunden ikke overholder de angivne betalingsbetingelser, så forbeholder TS TECH AS sig ret til at opkræve 2 % af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned, samt tilskrive kunden et påmindelsesgebyr på kr. 100,-

I tilfælde af at kunden stadig ikke betaler efter modtagelse af betalingspåmindelse, vil TS TECH AS kunne sende 1. rykker indeholdende 10 dages betalingsvarsel, hvorefter sagen vil kunne overgå til inddrivelse hos retslig instans.

TS TECH AS, vil altid kunne forlange en sikkerhedsstillelse for købesummen, hvis dette anses som nødvendigt, og ved større projekter vil TS TECH AS have ret til forudbetaling, fordelt efter følgende:

  • 20 % ved ordre afgivelse
  • 50 % efter 40 dage
  • 30 % efter arbejdet er udført og godkendt af køber

6. Ejendomsforbehold
De solgte varer forbliver TS TECH AS’ ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

7. Leveringtid / forsinkelser
TS TECH AS er ikke ansvarlig for forsinkelser, som skyldes manglende leverancer fra underleverandører, knaphed på vare, sygdom osv. I tilfælde af dette, forlænges leveringstiden i det omfang, det skønnes rimeligt.

TS TECH AS hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos køber som følge af forsinkelse.

8. Ansvar for mangler
Ved modtagelse af varer, har køber pligt til at undersøge de købte varer for fejl og mangler og umiddelbart herefter gøre TS TECH AS opmærksom på dette, dog senest efter 8 dage 

Køber har ret til at reklamere over materiel der er mangelfuldt på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling i indtil 12 måneder fra anskaffelsesdato, dog reduceres dette til 6 måneder i fald der ved drift køres i 24 timers cyklus.

Sælger hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos køber eller tredjemand som følge af fejl ved det solgte.

Ved delleveringer/delreparationer er det kun den leverede/reparerede komponent som dækkes af reklamationsretten.

TS TECH AS er berettiget til at foretage afhjælpning af evt. mangler inder for rimelig tid, og såfremt afhjælpning ikke kan foretages, forbeholder TS TECH AS sig ret til at tilbyde forholdsmæssigt afslag uden, at køber kan gøre yderligere krav gældende.

9. Reklamationer og returnering
Reklamationer vedr. mangelfuldt materiel skal foretages skriftligt. Undlades dette fraskrives retten til afhjælpning beskrevet i afsnit 8.

Returnering af varer kan kun ske efter skriftlig aftale mellem Køber og
TS TECH AS, og vil kunne påligges et returneringsgebyr.

10. Produktansvar
TS TECH AS hæfter kun for defekter i det omfang ufravigelige lovbestemmelser fastlægger dette.

TS TECH AS produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt i TS TECH AS

ansvarsforsikring inkl. Renter og omkostninger pr. skade.

Køber skal holde TS TECH AS skadesløs i den udstrækning TS TECH AS pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som
TS TECH AS efter dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig overfor.

TS TECH AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:

  • a) På fast ejendom eller løsøre som indtræder mens materiellet er i købers besiddelse.
  • b) På produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager

TS TECH AS hæfter ikke for driftstab, eller andre økonomiske tab, indtrådt hos køber som følge af defekter ved det solgte.

Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod køber, så skal køber straks underrettes TS TECH AS om dette.

Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og lovvalg som TS TECH AS.

11. Ansvarsfrihed / force majeure:
TS TECH AS hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, eksport/importforbud, beslaglæggelse, vareknaphed og lignende, dog skal TS TECH AS skriftligt underrette køber om disse forhold.

12. Tvister / lovvalg:
International købelov nr. 733 af 7. december 1988 skal ikke være gældende mellem parterne.

Lovvalget er Dansk ret. Betingelserne går i den forbindelse forud for de deklaratoriske bestemmelser i dansk lovgivning, herunder men ikke begrænset til den danske købelov.

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved de ordinære danske domstole, med Retten i Esbjerg som valgt værneting i første retsinstans.